STATUT RODZIMEGO KOŚCIOŁA POLSKIEGO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.
Rodzimy Kościół Polski, w dalszej części Statutu zwany RKP, jest związkiem wyznaniowym, zrzeszającym osoby wyznające Rodzimowierstwo Słowiańskie, którego zasady przedstawione zostały w Aneksie do Statutu.

Art. 2.
1. Siedzibą RKP jest miasto Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. RKP może również prowadzić swoją działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Art. 3.
RKP posiada osobowość prawną jako całość.

Art. 4.
RKP kształtuje postawę religijną, moralną i patriotyczną swoich wyznawców nawiązując do Wiary Rodzimej Słowian.

Art. 5.
RKP w swych ramach realizuje potrzeby duchowe swoich wyznawców, reprezentuje ich interesy wobec organów państwowych i samorządowych, a w tym celu organizuje świątynie, buduje ich siedziby, prowadzi działalność religijną, edukacyjno-wychowawczą, kulturalną, charytatywną oraz ubocznie gospodarczą, a także nabywa i zbywa ruchomości i nieruchomości.

Art. 6.
1. RKP posiada ustrój demokratyczny, oparty na autorytecie ogółu wyznawców.
2. RKP jest samodzielny i samorządny, niezależny w działalności religijnej od czynników zewnętrznych.
3. RKP kieruje się własnym Statutem i innymi aktami prawa wewnętrznego.


II. GODNOŚCI

Art. 7.
1. W ramach RKP funkcjonują następujące godności: Ofiarnik, Żerca oraz Wołchw.
2. Osoby przyjmujące godność RKP stają się osobami duchownymi.
3. Do kompetencji osób duchownych RKP w szczególności należy:
1) Przewodzenie obrzędom i sprawowanie posług religijnych.
2) Dbałość o zachowanie rodzimej tradycji i kultury.
3) Nauczanie wiernych.
4) Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
5) Stworzenie warunków do rozwoju RKP.
6) Szkolenie i wspieranie członków RKP w realizacji zadań Oddziałów i Świątyń.
7) Nadzorowanie funkcjonowania Oddziałów i Świątyń.
8) Podejmowanie działań mających na celu powstanie nowych Oddziałów i Świątyń.
9) Udział w organizowanych przez RKP misjach kościelnych, społecznych, edukacyjnych, wspieranie innych osób duchownych RKP w ich służbie.
4. Godność Ofiarnika przysługuje Żercom wchodzącym w skład Rady RKP przez czas ich w niej zasiadania.
5. Godność Żercy jest nadawana i odwoływana przez Radę RKP członkom RKP posiadającym członkostwo pełne, wykazującym się szczególną wiedzą i duchowością słowiańską, a w ramach wspólnoty odpowiedzialnym głównie za przewodniczenie obrzędom.
6. Godność Wołchwa jest nadawana i odwoływana przez Radę RKP członkom RKP posiadającym członkostwo pełne lub uznaniowe, wykazującym się szczególną wiedzą i duchowością słowiańską, a w ramach wspólnoty odpowiedzialnym głównie za przewodniczenie obrzędom.
7. Godność Żercy i Wołchwa jest tytułem honorowym. Tym samym osoby duchowne, którym nadano te godności ponoszą wszelkie koszty wynikające z ich sprawowania, w szczególności w postaci pracy i nakładów finansowych.
8. Osoby sprawujące godności w ramach RKP obowiązane są do godnego reprezentowania Rodzimowierstwa, a ich działania nie mogą pozostawać w sprzeczności z podstawowymi założeniami RKP.
9. Do stwierdzania wszelkich naruszeń kompetentna jest jedynie Rada RKP.


III. NACZELNE ORGANY RKP

Art. 8.
1. Naczelnymi organami RKP są Rada RKP i Wiec RKP.
2. W zakresie swego działania organy te kierują się zasadami demokratycznymi.
3. Funkcje członków naczelnych organów RKP są honorowe, tym samym owi członkowie ponoszą wszelkie koszty wynikające ze sprawowanych funkcji, w szczególności w postaci pracy i nakładów finansowych.


IV. RADA RKP

Art. 9.
1. Rada RKP składa się z 3 członków stałych i 2 członków wspierających.
2. Podstawowy skład Rady RKP 3 członków stałych i 2 członków wspierających wybiera i odwołuje Wiec RKP w głosowaniu jawnym.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu członków stałych z przyczyn losowych, Rada RKP dokonuje kooptacji z grona członków wspierających.
4. Członkowie wspierający wybrani przez Wiec RKP uczestniczą w posiedzeniach Rady RKP z głosem doradczym.
5. Rada RKP jest najwyższym organem wykonawczym.
6. W skład Rady RKP jako członkowie stali wchodzą Ofiarnik Generalny, Sekretarz Generalny i Skarbnik.
7. Ofiarnika Generalnego, Sekretarza Generalnego i Skarbnika wybiera Rada RKP ze swego grona, po dokonanych wyborach.
8. Obradom przewodniczy Ofiarnik Generalny bądź wskazana przez niego osoba, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, analogiczne działania podejmują kolejno Sekretarz Generalny, Skarbnik bądź osoba przez nich wskazana.
9. W zakresie swego działania Rada podejmuje swe czynności kolegialnie. Do ich podjęcia wystarcza zwykła większość głosów.
10. W przypadku głosów równych, przeważa głos Ofiarnika Generalnego bądź osoby wyznaczonej przez niego do przewodniczenia obradom.
11. W przypadku wprowadzenia działań wojennych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Ofiarnik Generalny wyznacza swego następcę.
12. RKP jako osobę prawną na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo Ofiarnik Generalny lub Sekretarz Generalny.
13. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu RKP do kwoty 5000 PLN jednorazowo, nie więcej niż 20000 PLN w ciągu roku, uprawnieni są jednoosobowo Ofiarnik Generalny lub Sekretarz Generalny. Zaciąganie zobowiązań przewyższających kwoty określone w zdaniu poprzednim wymaga reprezentacji łącznej dwóch członków stałych Rady RKP.
14. W sprawach bieżącego zarządu RKP Radę reprezentuje jednoosobowo Ofiarnik Generalny lub Sekretarz Generalny.

Art. 10.
Do kompetencji Rady RKP należy w szczególności:
    1) utrzymywanie łączności ze Świątyniami i Oddziałami,
    2) wydawanie biuletynów i literatury religijnej,
    3) gromadzenie funduszy,
    4) podejmowanie uchwał,
    5) wydawanie decyzji, zarządzeń i zaleceń w sprawach RKP,
    6) powoływanie i znoszenie Świątyń,
    7) mianowanie i odwoływanie Naczelników Świątyń,
    8) powoływanie i znoszenie Oddziałów,
    9) mianowanie i odwoływanie Przewodniczących Oddziałów,
    10) powoływanie i odwoływanie Żerców RKP,
    11) nagradzanie członków RKP w przypadku szczególnych osiągnięć i prac na rzecz RKP,
    12) prowadzenie postępowań w przypadku członków RKP, których działalność może narazić na uszczerbek RKP oraz wydawanie w tym zakresie stosownych orzeczeń,
    13) prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji Naczelnika Świątyni w kwestii kary upomnienia albo nagany,
    14) pozostałe sprawy wyraźnie nie zastrzeżone dla innych organów RKP.


V. WIEC RKP

Art. 11.
1. Wiec RKP obok Rady RKP jest naczelnym organem RKP.
2. Wiec RKP jest zwoływany przez Radę w razie potrzeby i co 5 lat.
3. W Wiecu RKP biorą udział delegaci Świątyń i Oddziałów.
4. W Wiecu RKP, z prawem głosu jak delegaci Świątyń i Oddziałów, mogą brać również udział osoby zaproszone przez Radę RKP, a wyróżniające się poziomem swej wiedzy i nienaganną postawą, w liczbie nie przekraczającej ilości 50% powołanych Świątyń i Oddziałów.
5. Wiec RKP wybiera ze swego grona Przewodniczącego Wiecu.
6. Uchwały Wiecu RKP zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Wiecu RKP, chyba że Statut stanowi inaczej.
7. Zwołanie Wiecu wymaga powiadomienia członków RKP z zachowaniem okresu minimum 14 dni kalendarzowych.

Art. 12.
Do kompetencji Wiecu RKP należy:
    1) wybór i odwołanie Rady RKP - członków stałych i członków wspierających,
2) przedstawianie swego stanowiska w sprawach żywotnych dla RKP,
    3) występowanie do Rady RKP o podjęcie określonych działań religijnych, obrzędowych i innych związanych z działalnością RKP,
    4) uchwalanie zmian w statucie RKP,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu RKP i przeprowadzenie likwidacji majątku zgodnie z zapisem statutu o likwidacji RKP.

Art. 13.
1. Delegaci Świątyń i Oddziałów na Wiec RKP wybierani są z grona osób posiadających członkostwo pełne RKP i należących do danej Świątyni lub Oddziału w wyborach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Każda Świątynia ma prawo do wyboru jednego delegata na dziesięciu członków RKP zarejestrowanych w danej Świątyni oraz posiadających członkostwo pełne RKP.
3. Każdy Oddział ma prawo do wyboru jednego delegata o ile liczba zarejestrowanych członków RKP w danym Oddziale wynosi co najmniej 10 osób.


VI. ODDZIAŁY

Art. 14.
1. Podstawową jednostką organizacyjną dla rodzimowierców danego terenu, składającą się z członków RKP oraz osób deklarujących wolę przystąpienia do RKP jest Oddział.
2. Oddziały podlegają kierownictwu Rady RKP i nie posiadają osobowości prawnej.
3. Zadaniem Oddziału jest zaspokajanie potrzeb religijnych członków RKP oraz realizowanie jego celów.
4. Udział w pracach Oddziału jest wolny od wszelkich opłat, a działalność w jego ramach jest honorowa.
5. Po 3 latach nieprzerwanej działalności i dla członków RKP, Rada RKP może podnieść Oddział do rangi Świątyni.


VII. PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU

Art. 15.
1. Na czele Oddziału stoi Przewodniczący, odpowiedzialny przed Radą RKP za jej funkcjonowanie.
2. Do zadań Przewodniczącego należy:
    1) realizacja uchwał, decyzji, zarządzeń i zaleceń Rady RKP,
    2) zapewnienie bieżącej działalności Oddziału, w szczególności działalności religijnej,
    3) utrzymywanie kontaktu z członkami Oddziału,
    4) piecza nad członkami Oddziału,
    5) wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez Radę RKP.
3. Przewodniczącego Oddziału wyznacza Rada RKP z członków danego Oddziału posiadających członkostwo pełne, którzy zgłoszą swe kandydatury.
4. W razie braku Przewodniczącego Oddziału Rada RKP może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki Przewodniczącego do czasu jego wyboru.
5. Art. 8. ust. 3. stosuje się odpowiednio.


VIII. ŚWIĄTYNIE

Art. 16.
1. Nadrzędną względem Oddziału jednostką organizacyjną jest Świątynia, zrzeszająca wyznawców danego terenu.
2. Świątynie podlegają kierownictwu Rady RKP i nie posiadają osobowości prawnej.
3. Zadaniem Świątyni jest zaspokajanie potrzeb religijnych członków RKP oraz realizowanie jego celów.
4. Udział w pracach Świątyni jest wolny od wszelkich opłat, a działalność w jej ramach jest honorowa.


IX. NACZELNIK ŚWIĄTYNI

Art. 17.
1. Na czele Świątyni stoi Naczelnik, odpowiedzialny przed Radą RKP za jej funkcjonowanie.
2. Do zadań Naczelnika należy:
    1) realizacja uchwał, decyzji, zarządzeń i zaleceń Rady RKP,
    2) zapewnienie bieżącej działalności Świątyni, w szczególności działalności religijnej,
    3) utrzymywanie kontaktu z członkami Świątyni,
    4) piecza nad członkami Świątyni,
    5) wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez Radę RKP.

Art. 18.
1. Naczelnika Świątyni wyznacza Rada RKP z członków danej Świątyni posiadających członkostwo pełne, którzy zgłoszą swe kandydatury oraz wpłacą stosowny bezzwrotny wkład finansowy.
2. Wysokość owego wkładu finansowego ustala Rada RKP, a jego górna granica wynosi połowę najniższego krajowego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku poprzedzającym mianowanie.
3. Rada RKP może złożenie owego wkładu odroczyć, a następnie po upływie 2 lat, w uzasadnionych przypadkach zwolnić z obowiązku jego wniesienia.
4. Wkład ów nie podlega zwrotowi również w sytuacji, gdy kandydat nie został wyznaczony przez Radę RKP na stanowisko Naczelnika Świątyni.
5. Jednakże Rada RKP przeznaczy środki z niego pochodzące na cele związane z działalnością danej Świątyni w czasie i zakresie stosownym do jej potrzeb i możliwości.
6. W razie braku Naczelnika Świątyni Rada RKP może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki Naczelnika do czasu jego wyboru.
7. Art. 8. ust. 3. stosuje się odpowiednio.


X. CZŁONKOWIE RKP

Art. 19.
W ramach RKP istnieją dwa rodzaje członkostwa: pełne i uznaniowe.

Art. 20.
1. Członkostwo pełne następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do RKP i przyjęciu na członka przez Radę RKP.
2. Z członkostwa pełnego wynikają wszelkie prawa i obowiązki z nim związane.
3. Członkiem RKP może zostać każda osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację przystąpienia do RKP i zostanie przyjęta przez Radę RKP.
4. Członkiem RKP może być również osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych, lecz nie posiadająca polskiego obywatelstwa, o ile przyznaje się do polskiej narodowości lub pochodzenia.
5. Członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz RKP oraz prawo do uczestnictwa w obrzędach organizowanych przez RKP.
6. Członkowie maja obowiązek realizowania celów RKP, w szczególności poprzez przestrzeganie postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego.
7. Utrata praw członkowskich następuje wskutek śmierci członka, przez wystąpienie lub też na skutek wydalenia przez Radę RKP za działalność mogącą narazić RKP na uszczerbek.
8. Członkowie RKP nie są zobowiązani do płacenia składek.
9. Członkowie RKP, którzy utracili prawa członkowskie jak w ust. 7 nie mają praw do majątku RKP. Prawa takiego nie mają również spadkobiercy zmarłego członka.

Art. 21.
1. Członkostwo uznaniowe następuje po złożeniu ustnego oświadczenia woli o przystąpieniu do RKP złożonego przed Przewodniczącym Oddziału, Naczelnikiem Świątyni lub Radą RKP.
2. Z członkostwa uznaniowego wynika prawo do udziału w obrzędach RKP oraz obowiązek godnego reprezentowania swym życiem ideałów RKP.
3. Członkowie uznaniowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Utrata praw członkowskich następuje wskutek śmierci członka, przez wystąpienie lub też na skutek wydalenia przez Radę RKP za działalność mogącą narazić RKP na uszczerbek.
5. Członkowie RKP nie są zobowiązani do płacenia składek.
6. Członkowie RKP, którzy utracili prawa członkowskie jak w ust. 4 nie mają praw do majątku RKP. Prawa takiego nie mają również spadkobiercy zmarłego członka.


XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 22.
1. W przypadku szczególnych osiągnięć lub prac na rzecz RKP każdy członek RKP może zostać nagrodzony przez Radę RKP.
2. Nagrody nie mają charakteru finansowego.
3. W razie działalności mogącej narazić na uszczerbek RKP, każdy członek RKP podlega karze:
    1) upomnienia,
    2) nagany,
    3) nagany z ogłoszeniem,
    4) wydalenia,
    5) wydalenia z ogłoszeniem.
4. Poprzez ogłoszenie rozumie się podanie kary do wiadomości publicznej wraz z okolicznościami uzasadniającymi jej wymiar.
5. Organem władnym do rozpatrywania takich spraw jest Rada RKP.
6. Karę upomnienia oraz nagany może również stosować Naczelnik Świątyni w stosunku do członków swej Świątyni.
7. Na powyższą decyzję Naczelnika Świątyni służy zażalenie do Rady RKP w terminie 7 dni.
8. Rada RKP ma obowiązek rozpatrzyć wniesione zażalenie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia.


XII. MAJĄTEK RKP

Art. 23.
1. Na majątek RKP składają się nieruchomości i ruchomości pochodzące z darowizn i datków od osób fizycznych i prawnych, środki finansowe pochodzące z dotacji i subwencji rządowych, grantów i dotacji zagranicznych.
2. RKP potrzebne mu obiekty nabywa na własność ze środków własnych lub w drodze przyjęcia darowizn.
3. W przypadku zbycia nieruchomości RKP pochodzących z darowizn konieczna jest uchwała Wiecu RKP.
4. Rada RKP może przejściowo podjąć uchwałę o wynajmie nieruchomości do celów sakralnych.
5. W przypadku rozwiązania Świątyni lub Oddziału będący w ich dyspozycji majątek ruchomy i nieruchomy stanowiący własność RKP przekazany zostanie innym Świątyniom lub Oddziałom.
6. W przypadku rozwiązania RKP o przeznaczeniu pozostałego majątku na cele innego związku rodzimowierczego lub charytatywne decyduje Rada RKP.


XIII. TRYB PROCEDOWANIA WPROWADZANIA ZMIAN W STATUCIE RKP

Art. 24.
1. Rada RKP przyjmuje wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w statucie od delegatów Świątyń i Oddziałów podczas Wiecu RKP.
2. Rada RKP prowadzi konsultacje z członkami zrzeszonymi w Świątyniach, Oddziałach, po których zakończeniu przygotowuje projekt zmian statutu.
3. Projekt zmian wprowadzonych do statutu podlega głosowaniu na Wiecu RKP.
4. Rada RKP sporządza protokół z Wiecu RKP lub zebrań Świątyń, Oddziałów w sprawie przyjęcia zmian lub ich odrzucenia.
5. Rada RKP sporządza tekst jednolity statutu i załączników oraz przedkłada je wraz z wnioskami do organu rejestrowego w celu uzyskania akceptacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
6. Tekst jednolity statutu i załączników wraz z zawiadomieniem o ich przyjęciu przez Wiec RKP podpisują osoby prawnie reprezentujące RKP.


XIV. ROZWIĄZANIE RKP

Art. 25.
1. Rozwiązanie RKP możliwe jest w wyniku uchwały podjętej przez rodzimowierców będących członkami RKP posiadającymi członkostwo pełne większością 2/3 głosów przy obecności na Wiecu RKP co najmniej 50% uprawnionych delegatów.
2. Rozwiązanie RKP powierza się ostatniej Radzie RKP, która będzie je prowadziła samodzielnie lub przez powołanych likwidatorów.
3. Likwidatorzy składają sprawozdanie likwidacyjne, które podlega zatwierdzeniu przez ostatnią Radę RKP.


Statut zgodny ze znowelizowanym i rozszerzonym opracowaniem z 2013 r., z późniejszymi poprawkami,
zgłoszony do i przyjęty przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w 2021 r.